7 October 2015

Բազումք են կոչեցեալք, եւ սակաւք ընտրեալք

Կան լավ երևույթներ, լավ մարդիկ, բայց քչերն են, ում Տերը կամ մենք ընտրում են։ Քչերն են դառնում այն, ինչ ուզում են, որ լինեն։ Կան շատ քարեր, բայց կա մարգարիտ։ Կան պայքարող մարդիկ, բայց կա հաղթող։ Բոլորն են ցանկանում, բայց քչերն են հասնում։ Շատ կան երազանքներ, բայց սակավ են իրականանում։
Երազանքները չեն իրականանում, երազանքներին իրականացնում են սակավ մարդիկ, ովքեր ուզում են, ովքեր պայքարում են և վտահ են, որ կհասնեն։
Ասածս այն է, որ շատ են կանչվածները, բայց սակավ` ընտրյալները:
Հեղինակ՝ Արաքս Հովհաննիսյան

No comments:

Post a Comment