17 March 2015

Ես քեզ սիրում եմ

Ձայն հանիր, և մեծը կլսի քեզ, բայց ոչ ես:
Հրաման տուր, նույնիսկ հերոսը դա կանի, բայց ոչ ես:

Մեղք գործիր, և մայրդ կների քեզ, բայց ոչ ես:
Կյանք փրկիր, նույնիսկ հայրդ կհպարտանա քեզնով, բայց ոչ ես:
Ասա ինձ ընդամենը երեք բառ, և <<բայց ոչ>>-ը կդառնա նույնիսկ ` ես:


No comments:

Post a Comment