29 March 2015

Սիրտս կանչում է

Այստեղ, տխուր, հոգիս դատարկ, սիրտս քեզ է կանչում,
Բայց դու չկաս, չես եղել, ու չես լինի. հոգիս է ասում
Դու հեռու ես, հավիտյան հեռու, թվում ես անհաս,
Բայց սիրտս կանչում է, հուսալով թե կգաս:

No comments:

Post a Comment