9 February 2015

Այն ինչ տեսնում է սիրտս, չեն տեսնի աչքերս

Սիրտս այրվում է, երբ խիղճս մաքուր չէ, սիրտս կոտրվում է, երբ ինձ պարտված եմ զգում, սիրտս զգում ու տեսնում է, երբ աչքերս չեն կարենում…
 Ոմանք չեն կարողանում տեսնել իրենց սրտի միջոցով, նրանք հավատում են նրան ինչ որ աչքերն են  տեսնում: Բաներ կան որոնք պետք է սրտով զգալ. սուտը, թախիծը…: Մենք դրանք չենք տեսնում աչքերով, բայց տեսնում ենք սրտով: Մենք չենք տեսնում Աստծոն աչքերով, բայց տեսնում ենք նրան սրտով: Նույնիսկ ամենավատ բանի ներսում աչքերը լավը չեն տեսնի, բայց սիրտը կտեսնի: Նայիր ամենինչին սրտով, աչքերը երբեմն ստում են...  

No comments:

Post a Comment